CARRY

1. • v. thwala, kuthwala (class 15: ku-); 2. • v. guga, kuguga (class 15: ku-); 3. • v. singatha, kusingatha (gelikhwapheni) (class 15: ku-); 4. • v. yatha, kuyatha (• l. elixedleni) (class 15: ku-); 5. • v. bhebhula, kubhebhula (Mugombhane) (class 15: ku-) (• l. emugogodlweni); 6. • v. bhobhula, kubhobhula (Lidwaba) (class 15: ku-) (• l. emugogodlweni). CARRIED 1. • pt. & pp. thwele; 2. • pt. & pp. singethe; 3. • pt. & pp. yathile; 4. • pt. & pp. bhebhule; 5. • pt. & pp. bhobhule.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*