• n. nhlanga yelisumi nemivo iphutha mino mimbhili yenhlanga yemugwalo (nhlanga yelisumi phutha mbhili yenhlanga yemugwalo)