DRIVE

1. • v. khatjha, kukhatjha (class 15: ku-); 2. • v. kxaela, kukxaela (class 15: ku-); 3. • v. tjhayela, kutjhayela (class 15: ku-); 4. • v. kxuma, kukxuma (class 15: ku-); 5. • v. kxora, kukxora (class 15: ku-); 6. • v. hlwanyela, kuhlwanyela (kukxorela tikxomo, ti(m)bhuti netivu gesibayeni) (class 15: ku-). DROVE 1. • pt. & pp. khatjhile; 2. • pt. & pp. kxaele; 3. • pt. & pp. tjhayele; 4. • pt. & pp. kxumile; 5. • pt. & pp. kxorile; 6. • pt. & pp. hlwanyele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*