1. • v. beka, kubeka (likxudla 15: ku-); 2. • v. phulusa, kuphulusa (likxudla 15: ku-); 3. • v. bubekelo, mabekelo (bunyeti) (likxudla 14+6: bu-ma). SAVED 1. • pt. & pp. bekile; 2. • pt. & pp. phulusile.

1. • v. sumela, kusumela (likxudla 15: ku-); 2. • v. sumayela, kusumayela (likxudla 15: ku-) [varying spelling & pronunciation]. SAID 1. • pt. & pp. sumele; 2. • pt. & pp. sumayele.