VOICED ALVEOLAR LATERAL FRICATIVE

• n. livuthelwa elinelivi emarininini nasemahlangothini [kudla (kuɧa); kudlala (kuɧala)]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*