Categories
J

JUNE

• n. nnyeti yekuenkxela yemunyaka.

Categories
J

JULY

• n. nnyeti yebukho(m)bha yemunyaka.

Categories
J

JUMP

1. /eŋkxa/ • v. e(n)kxa, kue(n)kxela (etulu kuba getulu ke … ) (class 15: ku-); 2. • v. balala, kubalalala (kuekxela gemutilene kwe … kuba kuphuma gekuekxa nkhathi ke …) (class 15: ku-). JUMPED • pt. & pp. e(n)kxele.