Categories
V

VALUE

• n. mbaluleko, tibaluleko (pl)

Categories
V

V

• n. nhlanga yemasumi mambhili nemivo mimbhili yenhlanga yemugwalo kuba nhlanga yesumambhili mbhili yenhlanga yemugwalo