• n. nhlanga yemasumi mambhili nemivo mimbhili yenhlanga yemugwalo kuba nhlanga yesumambhili mbhili yenhlanga yemugwalo