Categories
V

VOICELESS PALATAL AFFRICATIVE

• n. livuthelwa-kxeda eliganalivi emakxakxambheni [kutjha [kutʃha)]

Categories
V

VOICELESS DENTILABIAL FRICATIVE

• n. livuthelwa eliganalivi ematinyondebeni [kufa (kufa); kufuna (kufuna)]

Categories
V

VOICELESS ALVEOLAR LATERAL FRICATIVE

• n. livuthelwa eliganalivi emarininini nasemahlangothini [kuhlala (kuɫala)]