Categories
P

PULL

1. • v. khokha, kukhokha (class 15: ku-); 2. /ŋoṱ’ula/ • v. nghotula, kunghotula (class 15: ku-); 3. • v. tjhwamulla, kutjhwamulla (class 15: ku-); 4. • v. dzwadzwamuja, kudzwadzwamuja (class 15: ku-); 5. • v. kxuramulula, kukxuramulula (class 15: ku-). PULLED 1. • pt. & pp. khokhile; 2. • pt. & pp. nghotulule; 3. • pt. & pp. tjhwamulle; 4. • pt. & pp. dzwadzwamujile; 5. • pt. & pp. kxuramulule. DISYLLABIC IDEOPHONE: mulimi a(n)gena ensimini watjhwamulula tikoro gemirabho watiri tjhwamu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *