Categories
S

SCATTER

1. • v. sabalala, kusabalala (likxudla 15: ku-); 2. • v. phadlalala, kuphadlalala (likxudla 15: ku-) //buthana//; //kxhubugana//. SCATTERED 1. • pt. & pp. sabalele; 2. • pt. & pp. phadlalele. MONOSYLLABIC IDEOPHONE: ligwede lari kubona maphodisa lasabalala lari sa! (SIVELO/SIMILO: sa! ivela elivini sabalala). DISYLLABIC IDEOPHONE: mabele aphadlalala ari phadla! (SIVELO/SIMILO: phadla! ivela elivini phadlalala).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *