TWIG

1. • n. sigodwana, tigodwana (bunyeti) (likxudla 7+8: si-ti); 2. • n. libayana, mabayana (bunyeti) (likxudla 5+6: li-ma) (tigodwana temuthi/sihlala leto tithwetwakwo).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*